ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด

รายละเอียด
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • 19
ยอดสรุป ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 42
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 59

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


รายการงบทดลอง
  วารสาร วิทยาลัยเทคนิคตราด
   ข่าวประกวดราคา
    ข่าวรับสมัครงาน
     ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
      ข่าวอบรม/สัมนา
       ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

        ภาพกิจกรรม

        “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

        วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคตราด โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมนายวัฒวิท ชัยภูมี ครูแผนกสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนางสาวรัตติยา การเจริญดี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่เปิดสอนสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และสาขาน้องใหม่โลจิสติกส์ พร้อมแนะแนวการรับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐ์ศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการบริการ การจัดการ และอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาต่อไป

        • 25 กุมภาพันธ์ 2564
        • 5
        • 3

        วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนางสุชาดา ชิโณรโส ครูแผนกวิชาการตลาด นำนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0

        • 25 กุมภาพันธ์ 2564
        • 3
        • 0

        วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการแนะแนะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยได้เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนตราษตระการคุณ เข้าชมแผนกวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนตามสภาพจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการเข้ารับการศึกษาต่อ โดยได้รับการต้อนรับจากนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

        • 25 กุมภาพันธ์ 2564
        • 1
        • 6
        ..ข่าวทั้งหมด...

        กระทรวงศึกษาธิการ
        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
        สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

        ผู้บริหารวท.ตราด
        • คณะ CIO
        • วิสัยทัศน์และนโยบาย
        • ข่าวสารซีไอโอ
        • การบริหารด้านไอซีที
        • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
        เอกสาร / บทความ
        • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
        • งานวิจัย
        • เอกสารเผยแพร่
        • บทความแนะนำ
        • ผลงานทางวิชาการ
        • รายงานการไปราชการ
        • เอกสารประกอบการประชุม
        สารสนเทศ 9 ด้าน
        • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
        • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
        • Social MIS
        • สถิติด้านสังคม STAT INFO
        • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
        • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ