faculty image
Website Application
head
นายเฉลิมชัย วินทะไชย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและฯ

News Update

“เทคนิคตราดโฉมใหม่ ใส่ใจบุตรหลาน จัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ”

...
ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

...
App-ระบบการศึกษาออนไลน์ วท.ตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถ Scan ผ่าน App-Mobile โหลดได้ที่ Moodle ใน Play Store ใช้เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

...
ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

..อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการชุมชน ของเรา

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ตราด

service1

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาหมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Read Me
service1

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

  • บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
  • บริการเป็นตัวกลาง ในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง
  • บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจ

Read Me
service1

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีจิตอาสา และนำความรู้ที่ได้เรียนมา ช่วยเหลือชุมชน
  • บริการซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
  • พัฒนา การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Read Me