ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เว็บไซต์แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคตราด

เว็บไซต์แผนกวิชา เป็นเว็บที่แสดงแผนกวิชาๆต่างใน วิทยาลัยเทคนตราด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 29
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 บัญชีสำรองเพิ่มเติม (ระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2563)

รายละเอียด
 • 20 กรกฎาคม 2563
 • 26
ประกาสผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา;

รายละเอียด
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 39

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข่าวอบรม/สัมนา
  ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   ข่าวอื่น

    ภาพกิจกรรม

    “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

    วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 พิธีประดับแถบ ๒ สี กองลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตราด ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

    • 18 กันยายน 2563
    • 2
    • 0

    วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการฝึกอบรมครู นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา โดยมีวิทยากรจากห้างหุ้นส่วน จำกัด เอสเอ็มดีมอเตอร์ ตราด นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ และวิทยากรจากบริษัท โตโยต้าตราด นายประทัด อำไพ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ในระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ความรู้พื้นฐานในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านผู้เรียนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้มีความพร้อมในการเดินทาง โครงการฝึกอบรมได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

    • 18 กันยายน 2563
    • 2
    • 0

    วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (Drop Out) ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าประสงค์การเฝ้าระวังผู้เรียนในมิติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ พร้อมทั้งนายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน สนองรับยุทธศาสตร์ระบบการติดตามเฝ้าระวังด้านผู้เรียน และบรรยายพิเศษจากนายอนันต์ มีสรรพวงศ์ ครูระดับ คศ.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสื่อและความสำคัญกับการใช้งานระบบเฝ้าระวังผู้เรียน การนำเข้าและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 1

    • 18 กันยายน 2563
    • 2
    • 0
    ..ข่าวทั้งหมด...

    กระทรวงศึกษาธิการ
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

    ผู้บริหารวท.ตราด
    • คณะ CIO
    • วิสัยทัศน์และนโยบาย
    • ข่าวสารซีไอโอ
    • การบริหารด้านไอซีที
    • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
    เอกสาร / บทความ
    • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
    • งานวิจัย
    • เอกสารเผยแพร่
    • บทความแนะนำ
    • ผลงานทางวิชาการ
    • รายงานการไปราชการ
    • เอกสารประกอบการประชุม
    สารสนเทศ 9 ด้าน
    • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
    • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
    • Social MIS
    • สถิติด้านสังคม STAT INFO
    • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
    • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ