วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 30
 • 29
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 บัญชีสำรองเพิ่มเติม (ระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2563)
 • 20 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 26
ประกาสผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา;
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 16 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 16
มาตรการรองรับกรณีพบกลุ่มเสี่ยง หรือกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา
 • 15 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 17
มาตรการรองรับกรณีพบกลุ่มเสี่ยง หรือกรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา
 • 15 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 15
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 15
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • 9 กรกฎาคม 2563
 • 30
 • 19
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 30 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 25
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 28
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 22
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • 24 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 25
โครงการ Speaking Hub
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 24
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 39
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 22 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 34
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 35
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 33
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 25
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3
 • 1 มิถุนายน 2563
 • 30
 • 30
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 33
รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 28
เปิดเทอมมาได้เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 26
แนวทางการเรียนรู้สู้วิกฤติ Covid-19
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 22
แนวทางการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 26
เปิดสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง
 • 20 พฤษภาคม 2563
 • 30
 • 26
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการเลื่อนการเปิดภาคเรียนและการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันโรคและการ
 • 16 เมษายน 2563
 • 30
 • 54
ประกาศ มาตรการป้องกันโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่มาติดต่อ
 • 10 เมษายน 2563
 • 30
 • 45
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • 30 มีนาคม 2563
 • 30
 • 82
มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
 • 27 มีนาคม 2563
 • 30
 • 53

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ