วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 30 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 2
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 4
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
 • 24 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 6
โครงการ Speaking Hub
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 3
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 16
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 22 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 11
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 13
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 11
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 8
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3
 • 1 มิถุนายน 2563
 • 22
 • 9
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 11
รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 5
เปิดเทอมมาได้เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 6
แนวทางการเรียนรู้สู้วิกฤติ Covid-19
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 4
แนวทางการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 29 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 4
เปิดสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง
 • 20 พฤษภาคม 2563
 • 22
 • 7
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการเลื่อนการเปิดภาคเรียนและการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันโรคและการ
 • 16 เมษายน 2563
 • 22
 • 37
ประกาศ มาตรการป้องกันโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่มาติดต่อ
 • 10 เมษายน 2563
 • 22
 • 26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • 30 มีนาคม 2563
 • 22
 • 59
มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
 • 27 มีนาคม 2563
 • 22
 • 33

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ