ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เว็บไซต์แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคตราด

เว็บไซต์แผนกวิชา เป็นเว็บที่แสดงแผนกวิชาๆต่างใน วิทยาลัยเทคนตราด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 42
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 บัญชีสำรองเพิ่มเติม (ระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2563)

รายละเอียด
 • 20 กรกฎาคม 2563
 • 41
ประกาสผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา;

รายละเอียด
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 49

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข่าวอบรม/สัมนา
  ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   ข่าวอื่น

    ภาพกิจกรรม

    “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

    วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชัยรัตน์ ช่างเชื่อง ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดบานชื่น จังหวัดตราด จัดโดยสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    • 16 ตุลาคม 2563
    • 4
    • 0

    วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมประชุมรับนโยบายสถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมี ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2563 พร้อมรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันทั้ง 9 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

    • 16 ตุลาคม 2563
    • 2
    • 0

    วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายธีระชัย รัยวรัก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะในฐานสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานทักษะฝีมือและทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

    • 16 ตุลาคม 2563
    • 1
    • 0
    ..ข่าวทั้งหมด...

    กระทรวงศึกษาธิการ
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

    ผู้บริหารวท.ตราด
    • คณะ CIO
    • วิสัยทัศน์และนโยบาย
    • ข่าวสารซีไอโอ
    • การบริหารด้านไอซีที
    • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
    เอกสาร / บทความ
    • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
    • งานวิจัย
    • เอกสารเผยแพร่
    • บทความแนะนำ
    • ผลงานทางวิชาการ
    • รายงานการไปราชการ
    • เอกสารประกอบการประชุม
    สารสนเทศ 9 ด้าน
    • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
    • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
    • Social MIS
    • สถิติด้านสังคม STAT INFO
    • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
    • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ