91

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายธีระชัย รัยวรัก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะในฐานสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานทักษะฝีมือและทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

16 ตุลาคม 2563 01:33:04 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 2


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ