93

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชัยรัตน์ ช่างเชื่อง ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดบานชื่น จังหวัดตราด จัดโดยสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 ตุลาคม 2563 01:33:48 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 4


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ