วิทยาลัยเทคนิคตราด

งานเฉลิมฉลอง 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า