วิทยาลัยเทคนิคตราด

คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคตราด

พระบาทสมเด็ขพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน