เข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community)