ลำดับ
หัวข้อข่าว
รายละเอียด
วันที่
1
โครงการแข่งขันเขียนเรียงความเรื่องแม่ รายละเอียด.... 11/12/2017 05:17:40
2
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา รายละเอียด.... 11/12/2017 04:11:34
3
โครงการประกวดชุดรีไซเคิล รายละเอียด.... 11/12/2017 04:02:58
4
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รายละเอียด.... 11/12/2017 03:56:43
5
โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ รายละเอียด.... 11/12/2017 03:46:38
6
โครงการแข่งขันเรียงความเรื่องพ่อ รายละเอียด.... 10/12/2017 15:46:34
7
โครงการแข่งขันการจัดร้านโชว์ห่วย ร่วมกับ บริษัทแมคโคร รายละเอียด.... 10/12/2017 12:26:10
8
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ รายละเอียด.... 10/12/2017 12:19:11
9
โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายละเอียด.... 10/12/2017 12:13:50
10
โครงการแข่งขันทักษะหุ่นจำลองโครงสร้าง รายละเอียด.... 10/12/2017 11:57:35
11
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา รายละเอียด.... 10/12/2017 09:50:51
12
โครงการอบรมมารยาทในการเล่นกีฬา รายละเอียด.... 10/12/2017 09:40:32
13
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา รายละเอียด.... 09/12/2017 13:15:05
14
โครงการแข่งขันเขียนเรียงความพระราชกรณียกิจในรัชการที่ ๙ รายละเอียด.... 09/12/2017 12:57:00
15
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด.... 09/12/2017 11:22:25
16
โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา รายละเอียด.... 09/12/2017 11:20:07
17
โครงการป้องกัน และ บำบัดมลภาวะ รายละเอียด.... 09/12/2017 11:16:16
18
โครงการปรับปรุงทาสีช่องจอดรถ รายละเอียด.... 09/12/2017 11:06:49
19
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อสังคม รายละเอียด.... 09/12/2017 10:57:32
20
โครงการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย รายละเอียด.... 09/12/2017 10:50:33
21
โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา รายละเอียด.... 09/12/2017 10:46:27
22
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รายละเอียด.... 09/12/2017 10:43:27
23
โครงการแข่งขันทักษะหุ่นจำลองโครงสร้าง รายละเอียด.... 09/12/2017 11:11:04
24
โครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางดนตรี รายละเอียด.... 09/12/2017 07:38:20
25
โครงการปรับปรุงสนามเปตอง รายละเอียด.... 09/12/2017 07:34:14
26
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ รายละเอียด.... 09/12/2017 07:29:56
27
โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ รายละเอียด.... 09/12/2017 07:24:11
28
โครงการสานสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ รายละเอียด.... 09/12/2017 07:13:46
29
โครงการวันคลพิการสากล รายละเอียด.... 09/12/2017 07:05:16
30
โครงการแข่งขันเขียนแบบไฟฟ้า รายละเอียด.... 30/11/2017 05:14:22
31
โครงการแข่งขันทักษะออกแบบบ้าน รายละเอียด.... 30/11/2017 05:05:16
32
โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 รายละเอียด.... 17/02/2017 07:34:42
33
โครงการอาชีวะร่วมหล่อเทียนพรรษา รายละเอียด.... 04/07/2016 09:04:37
34
โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด.... 14/12/2015 05:10:04
35
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา รายละเอียด.... 10/08/2016 05:09:20
36
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา รายละเอียด.... 18/08/2016 10:00:08
37
โครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง รายละเอียด.... 27/07/2016 09:52:36
38
โครงการทัศนศึกษา รายละเอียด.... 18/08/2016 09:44:34
39
โครงการตอบปัญหาวิชาการเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รายละเอียด.... 23/12/2015 09:25:32
40
โครงการแข่งขันตอบคำถามปัญหาสิ่งแวดล้อม รายละเอียด.... 06/01/2016 09:10:38
41
โครงการส่งเสริมทักษาะภาษาอังกฤษ รายละเอียด.... 27/07/2016 08:50:27
42
โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด รายละเอียด.... 03/08/2016 12:26:10
43
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด.... 22/08/2016 07:51:12
44
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด.... 29/07/2016 07:43:10
45
โครงการอาชีวะบริการ รายละเอียด.... 10/08/2016 05:26:21
46
โครงการทาสีช่องจอดรถ รายละเอียด.... 13/01/2016 05:07:35
47
โครงการวันคนพิการสากล รายละเอียด.... 05/01/2015 04:59:04
48
โครงการป้องกันและบำบัดมลภาวะ รายละเอียด.... 27/07/2016 04:42:42
49
โครงการแต่งเพลงเพื่อพ่อ รายละเอียด.... 20/01/2016 04:35:03
50
โครงการประหยัดและอดออม รายละเอียด.... 10/08/2016 04:26:09
51
โครงการอบรมทักษะกติกาเปตอง รายละเอียด.... 13/01/2016 04:19:45
52
โครงการสองมือร่วมสร้าง พัฒนาร่วมใจ รายละเอียด.... 07/09/2015 04:05:35
53
โครงการมารยาทงามตามแบบไทย รายละเอียด.... 06/01/2016 03:57:46
54
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รายละเอียด.... 10/08/2016 08:57:44
55
โครงการการบูรหอม รายละเอียด.... 27/07/2016 08:54:15
56
โครงการแนะนำน้องสู่สายอาชีพ รายละเอียด.... 06/01/2016 08:51:33
57
โครงการแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาธิปไตย รายละเอียด.... 23/08/2016 08:46:22
58
โครงการเรียงความวันแม่ รายละเอียด.... 03/08/2016 08:38:47
59
โครงการแข่งขันการจัดทำโมเดลการจัดแสดงสินค้า รายละเอียด.... 06/01/2016 08:31:10
60
โครงการแฟนซีรีไซเคิล รายละเอียด.... 03/08/2016 08:21:42
61
โครงการแข่งขันการทำโครงสร้างสะพานไม้ไอติม รายละเอียด.... 06/01/2016 08:11:20
62
โครงการแข่งขันต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียด.... 20/08/2016 07:57:40
63
โครงการอาชีวะห่วงใย ตรวจเช็คก่อนใช้ รายละเอียด.... 14/01/2016
64
โครงการแข่งขันวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด.... 20/01/2016
65
โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพ ฯ ระดับสถานศึกษา รายละเอียด.... 10/08/2015
66
โครงการปฐมนิเทศ พัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด.... 06/05/2015
67
โครงการประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและประกันคุณภาพด้านเทคนิคฯ รายละเอียด.... 15/09/2015
68
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายละเอียด.... 29/07/2015
69
โครงการธนาคารขยะ รายละเอียด.... 14/01/2015
70
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงรถแผนกช่างไฟฟ้า รายละเอียด.... 09/07/2015
71
โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ทางศาสนา รายละเอียด.... 23/07/2015
72
โครงการเทียนหอมและฟองสบู่เพื่อจิตอาสา รายละเอียด.... 23/07/2015
73
โครงการอาชีวะร่วมใจหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา รายละเอียด.... 16/07/2015
74
โครงการประหยัดและออม "รู้จด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จน ภูมิปัญญาทางบัญชี" รายละเอียด.... 23/07/2015
75
โครงการอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด.... 05/08/2015
76
โครงการรวมพลคนพันธ์ุอาร์บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รายละเอียด.... 09/07/2015
77
โครงการลานดนตรีต่อต้านยาเสพติด รายละเอียด.... 17/06/2015
78
โครงการปันน้ำใจพี่ให้น้อง รายละเอียด.... 15/07/2015
79
โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด.... 12/11/2014
80
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตราด รายละเอียด.... 08/07/2015
81
โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ รายละเอียด.... 29/07/2015
82
โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม รายละเอียด.... 06/07/2015
83
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint รายละเอียด.... 22/07/2015
84
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (กฎหมายเยาวชน) รายละเอียด.... 29/07/2015
85
โครงการแข่งขันประกอบเครื่องรับส่งวิทยุ รายละเอียด.... 08/07/2015
86
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ รายละเอียด.... 13/07/2015
87
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย รายละเอียด.... 19/08/2015
88
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการงานวัดละเอียด รายละเอียด.... 19/08/2015
89
โครงการประกวดคำขวัญวันแม่ รายละเอียด.... 03/08/2015
90
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ รายละเอียด.... 08/07/2015
91
โครงการแข่งขันทักษะการถอดประกอบฝาสูบจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รายละเอียด.... 08/07/2015
92
โครงการนวสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพ รายละเอียด.... 17/08/2015
93
โครงการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาวิชาชีพการบัญชี รายละเอียด.... 08/07/2015
94
โครงการแข่งขันทักษะงานปูน กระถางรักษ์โลกหลากสี รายละเอียด.... 13/07/2015
95
โครงการสานสัมพันธ์ภาษาอาเซียนสู่สากล รายละเอียด.... 13/07/2015