ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้ต้องการศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคตราด มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัย ออกไปรับใช้บ้านเมืองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากอุดมการณ์อันแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศในทางวิชาชีพ
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 3 ระดับได้แก่
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร Mini English Program แผนกเทคโนดลยีสารสนเทศและแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.