28
สาขาวิชา
รายชื่่อผู้สมัครเรียน วิทยาลัยเทคนิคตราด

สาขาวิชา

ลำดับ สาขาวิชา URL
1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร Click here
2 งานบริหารงานทั่วไป Click here
3 งานเอกสารการพิมพ์ Click here
4 งานบุคลากร Click here
5 งานการเงิน Click here
6 งานการบัญชี Click here
7 งานพัสดุ Click here
8 งานอาคารสถานที่ Click here
9 งานทะเบียน Click here
10 งานศูนย์บ่มเพาะ Click here
11 ฝ่ายแผนงานและความฯ Click here
12 งานวางแผนและงบประมาณ Click here
13 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Click here
14 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Click here
15 งานประกันคุณภาพและฯ Click here
16 งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและฯ Click here
17 งานครูที่ปรึกษา Click here
18 งานปกครอง Click here
19 งานแนะแนวอาชีพ Click here
20 งานสวัสดิการนักเรียน Click here
21 งานโครงการพิเศษฯ Click here
22 งานอวท.วท.ตราด Click here
23 งานอวท.วท.ตราด Click here
24 ฝ่ายวิชาการ Click here
25 งานพัฒนาหลักสูตรฯ Click here
26 งานวัดผลและประเมินผล Click here
27 งานวิทยบริการและห้องสมุด Click here
28 งานระบบทวิภาคี Click here