ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วท.ตราด

นายทรงพล ถนอมวงษ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคตราด
อัตลักษณ์
เก่ง ดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
ทักษะเลิศล้ำ นำวิชาการ บริการชุมชน
ปรัชญา วิทยาลัยเทคนิคตราด
ล้ำเลิศวิชาการ  ชำนาญงานฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ ความชำนาญ ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการพันธกิจ
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ฝีมือเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้ความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญทางวิชาชีพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบตลอดจนสืบสาน อนุรักษณ์คุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
ภารกิจและนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2.เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
3.สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
4.ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
7.สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
8.ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
9.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การกำหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกำลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
2.สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
3.พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ
4.พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
5.ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซี่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้
1.จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
3.พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4.กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน
5.ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
6.พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
7.พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
8.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
9.เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ


วิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.