faculty image
Website Application

“เทคนิคตราดโฉมใหม่ ใส่ใจบุตรหลาน จัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ”

head
นางสาวอรณี ภารพันธ์

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคตราด

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อการศึกษา หมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
  2. กลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษาได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Download เอกสารคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ