faculty image
Website Application

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ บริการของเรา

teamwork

บริการชุมชน ของเรา

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ตราด

service1

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาหมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Read Me
service1

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

  • บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
  • บริการเป็นตัวกลาง ในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง
  • บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจ

Read Me
service1

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีจิตอาสา และนำความรู้ที่ได้เรียนมา ช่วยเหลือชุมชน
  • บริการซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
  • พัฒนา การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Read Me