Website Application

วิทยาลัยเทคนิคตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติ วิทยาลัยเทคนิคตราด

เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

 • ปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนช่างไม้ตราด
 • ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนการช่างตราด
 • ปี พ.ศ. 2510 รวมกับ โรงเรียนการช่างสตรีใช้ชื่อ โรงเรียนการช่างตราด
 • ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนเทคนิคตราด
 • ปี พ.ศ. 2525 ถึง ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคตราด
history

บริการชุมชน ของเรา

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ตราด

service1

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาหมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Read Me
service1

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 • บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
 • บริการเป็นตัวกลาง ในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง
 • บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจ

Read Me
service1

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีจิตอาสา และนำความรู้ที่ได้เรียนมา ช่วยเหลือชุมชน
 • บริการซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
 • พัฒนา การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Read Me